Algemene Voorwaarden / Ĝeneralaj kondiĉoj

Algemene Voorwaarden JuveLina

Artikel 1         Definities

Wij/Ons: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten  JuveLina, welke via deze website producten en/of  diensten aanbiedt.

Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Wederpartij: de natuurlijke persoon of een entiteit met wie wij een overeenkomst aangaan, of die onze website bezoekt.

Product: alle op grond van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij geleverde producten welke met toepassing  van deze algemene voorwaarden worden geleverd, alsmede alle voor  wederpartij verrichtte werkzaamheden of diensten.

Totstandkoming overeenkomst: een overeenkomst komt tot stand nadat wij een opdracht/bestelling schriftelijk of per mail hebben bevestigd, dan wel voordat wij geheel of gedeeltelijk aan een opdracht tot levering hebben voldaan.

Artikel 2         Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen wederpartij en ons, ook indien deze niet in verband staan tot een overeenkomst.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien dit schriftelijk dan wel via email overeengekomen is.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door wederpartij van onze website.

2.4 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van ons, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor ons werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die door ons bij de uitvoering  van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten wij aansprakelijk zouden kunnen zijn.

Artikel 7         Herroeping

7.1 Een consument heeft het  recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden gedurende een periode van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag van levering van het product.  

7.2 Wij zullen de koopprijs, incl. verzendkosten, binnen dertig (30) dagen op rekening van consument terugstorten, mits het product in de originele verpakking en onbeschadigd is teruggestuurd.

7.3  Bepaling 7.1 is niet van toepassing indien er sprake is van op maat geleverde producten, gegraveerde producten en indien de producten gebruikt zijn dan wel schade vertonen.

7.4 De retourzending komt voor rekening en risico van consument. Tenzij het product per gewone post is verstuurd, zullen in de overeenkomst de kosten van retourzending indicatief worden aangegeven.

Artikel 8       Aansprakelijkheid/Garantie

8.1 Indien wij toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

8.2 Wederpartij vrijwaart ons voor alle schade die wij mochten lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige gebruik en/of het niet handelen conform instructies betreffende de door ons geleverde producten.

8.3 Indien een door ons geleverd product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van ons jegens consument beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

Indien en voor zover wij als gevolg van de levering van een gebrekkig product aansprakelijk zijn voor schade, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

Onverminderd het bovenstaande zijn wij niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door consument.

8.4 Wij geven drie (3) maande garantie op geleverde producten en garanderen dat elk afgeleverd product voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid.

8.5 Voor zover mogelijk herstellen wij de gebreken die bij normaal gebruik van de geleverde producten optreden kosteloos, indien garantie volgens ons van toepassing is.

8.6 Op garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd.